top of page

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės Nr.T-230901-01

 

Galioja nuo 2023 m. rugsėjo 01 d.

 

 1. UAB „AKTKC“, į. k. 123949754, biuro adresas Taikos g. 130A, LT-05226 Vilnius, tel. +370 5 2440003, www.aktkc.lt, info@aktkc.lt (toliau – Bendrovė) teisėto intereso užtikrinimui saugant savo bei apsaugos paslaugų Užsakovų turtą vykdo vaizdo stebėjimą teritorijose, patalpose, šalia pastatų ar kitų įrenginių, kadangi dėl darbo specifikos vaizdo stebėjimo bei įrašymo priemonėmis būtina užtikrinti teisėtą interesą -asmenų, sutartinių įsipareigojimų ir vykstančių sisteminių procesų saugumą ir tęstinumą.

 2. Vaizdo stebėjimo priemonės įrengiamos taip, kad atsižvelgiant į nustatytą vaizdo stebėjimo tikslą:

 3. vaizdo stebėjimas būtų vykdomas ne didesnėje patalpos ar teritorijos dalyje, negu tai yra būtina;

  • būtų renkama ne daugiau vaizdo duomenų, negu tai yra būtina.

  • Vaizdo stebėjimo priemonės įrengiamos ir eksploatuojamos įrengtos taip, kad į jų stebėjimo lauką nepatektų gyvenamoji patalpa ir (arba) jai priklausanti privati teritorija ar įėjimas į ją, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Bendrojo naudojimo patalpose vaizdo stebėjimo priemonės įrengiamos bendraturčių daugumos sprendimu.

 4. Vaizdo stebėjimas nevykdomas patalpose, kuriose duomenų subjektas pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą (pvz., tualetuose, persirengimo kambariuose ir pan.).

 5. Vykdant vaizdo stebėjimą darbo Bendrovės ar paslaugų Užsakovo vietoje ir duomenų valdytojo patalpose ar teritorijose, kuriose dirba jo darbuotojai, šie darbuotojai apie tokį jų vaizdo duomenų tvarkymą turi būti informuojami raštu Asmens duomenų apsaugos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

 6. Kaupiami vaizdo duomenys tvarkomi vadovaujantis 2018-11-15 UAB „AKTKC“ direktoriaus įsakymu patvirtintomis Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklėmis.

 7. Nagrinėjant vaizdo stebėjimo sistema gautus vaizdus, siekiama užtikrinti Bendrovės ir bendrovės paslaugų Užsakovų teritorijos, jų prieigų, pastatų ar kitų įrenginių, patalpų apsaugą, lankytojų ir jose dirbančių darbuotojų saugumą, bendrąją tvarką.

 8. Vaizdo stebėjimo sistemoje surinkta informacija naudojama kaip įrodymai, susiję su pažeidimų, nusikaltimų ar vidaus tvarkos pažeidimų tyrimu.

 9. Darbuotojai ir klientai apie šį vaizdo duomenų tvarkymą informuojami raštu. Prie pastatų įėjimo vietų ar saugomų objektų iškabinti lipdukai su informacija, kad vykdomas stebėjimas naudojant vaizdo stebėjimo kameras, nuoroda viešai prieinamoje vietoje internete į vaizdo duomenų tvarkymo taisykles, nurodyta už duomenų valdymą atsakingos Bendrovės kontaktinė informacija.

 10. Už tinkamą asmens duomenų saugojimo, naudojimo ir naikinimo kontrolę, vaizdo stebėjimo sistemos ir patekimo kontrolės sistemoje gautos ir sukauptos svarbios informacijos išsaugojimą kompiuterinėse laikmenose bei naikinimą, pasibaigus saugojimui, informacijos perdavimą atsakingas Bendrovės vadovas.

 11. Priėjimas prie tvarkomų vaizdo duomenų suteiktas Bendrovės administratoriui, centralizuoto stebėjimo pulto (toliau – CSP) operatoriams.

 12. Už vaizdo stebėjimo sistemoje gautos ir sukauptos svarbios informacijos išsaugojimą prieigos ir duomenų tvarkymo teisę kompiuterinėse laikmenose, atsakingi Bendrovės vadovas, administratorius, CSP operatoriai.

 13. Kontroliuoti vaizdo stebėjimo sistemoje naudojamus asmens duomenis, peržiūrėti archyvinius duomenis turi teisę Bendrovės vadovas, administratorius, CSP operatoriai.

 14. Vaizdo stebėjimo sistemos teisėtam interesui užtikrinti duomenys kaupiami ir saugomi įrašymo įrenginyje tiek, kiek reikalinga Bendrovės saugumo užtikrinimui ar teikiamos apsaugos paslaugos teikimui bet ne daugiau, kaip 30 parų.

 15. Praėjus nustatytam laikui vaizdo duomenys įrašymo įrenginyje ar kitose laikmenose automatiškai trinami ir vykdomas naujų duomenų įrašymas.

bottom of page